Nyheter

Rasespesial 2019

Rasespesialen 2019

Søndag 02.06.2019 Klokken 11:00 hos Hokksund & Omegn Hundeklubb, 
Gamle Horne Skole, Øvre Skistads vei 21, Hokksund.

Gruppe 9: Bolognese og Coton de Tulear.

Dommer: Jari Partanen, Finland.

Klasser: Valp 4-6 mndr., Valp 6-9 mndr., Junior, Unghund, Åpen, Champion, Veteran, Oppdrett/Avl.

BEST IN SHOW VALP, JUNIOR, VOKSEN, VETERAN OG OPPDRETT/AVL

Påmelding:

Frist elektronisk: 12.05.2019

Frist elektronisk utsatt: 19.05.2019 (+100 kr)

Påmelding elektronisk via Min side www.NKK.no

Pris:

Valp kr. 250,-

Junior, unghund, åpen klasse, champion, veteran kr. 375,-

Flotte rosetter og premier!

Det vil også bli klasse for beste nedklippet Bolognese og Coton de Tulear. Påmelding skjer med hund + eiers navn til BolCot@outlook.com, og det koster kr. 100,-. Betaling gjøres kontant på stedet. Påmeldingsfrist 19.mai 2019. Det er også mulighet for kåring av hunder som er nedklippet.

Utstillingen avholdes i idylliske omgivelser hos Hokksund & Omegn hundeklubb sitt område ca. 50 min. fra Oslo og det er mulighet for å få STOR CERT for Norsk Championat. Vi samles etter utstillingen for hygge med kaffe, brus og kaker.

Generalforsamling vil bli avholdt etter utstillingen.

For spørsmål eller mer informasjon: BolCot@outlook.com

HJERTELIG VELKOMMEN TIL EN FLOTT HUNDEHELG

Rasespesial 2018: BIS veteran Bolognese.

Rasespesial 2018: BIS Veteran Bolognese.

BIS veteran: INT NORD CH NVV16 Luminosa Gennaro

Eier: Birgit Drabløs

Resultater Rasespesialen 2018

RESULTATER RASESPESIALEN 2018

Rasespesialen ble avholdt på Gamle Horne Skole i Hokksund den 02. juni 2018 i strålende sommervær. Det var påmeldt 15 Coton de Tulear og 5 Bolognese,  hvorav henholdsvis 7  og 4 hunder ble plassert. Inger Ronander var dommer for begge raser.

Resultater Coton de Tulear:

BIR:        Cotonborealis Midnight Rose                   (Odd Ivan Olsen)

BIM:      Herocotts Unique Utopia                           (Elisabeth B. Dybdal)

 

Bhk 1:   Herocotts Unique Utopia                          (Elisabeth B. Dybdal)

Bhk 2:   Brave Moons Treasure                              (Jette Skare)

Bhk 3:   Cotonbrie Living Daylight                          (Eli A. Iveland)

Bhk 4:   Amzelles Lovely Lennon                            (Gro Beate Ekseth)

 

Btk 1:    Cotonborealis Midnight Rose                   (Odd Ivan Olsen)

Btk 2:    Tidelidee’s Penny Lane                              (Lisbeth Aamo)

Btk 3:    Jespersens Fortuna Pepperony                (Janne Helen Hovland)

 

Resultater Bolognese:

Bir: Tassefantenes Nothing Else Matters              (Rønnaug Grepperud)

Bim: Tassefantenes Enter Sandman                       (Kari og Knut Olsen)

 

Bhk 1:Tassefantenes Enter Sandman                     (Kari og Knut Olsen)

Bhk 2: Xan-Lis W Lorenzo                                         (Birgit Drabløs)

 

Btk 1:  Tassefantenes Nothing Else Matters         (Rønnaug Grepperud)

Btk 2: Hunky-Dory Alessia                                        (Siri Jacobsen/Kristin A. Slottet)

Rasespesial 2018: Best-in-show (BIS)

BIS1: N UCH Tassefantenes Nothing Else Matters

Eier: Rønnaug Grepperud

BIS2: Cotonborealis Midnight Rose

Eier: Odd Ivan Olsen

 

Rasespesial 2018: BIM/BIR Bolognese.

Rasespesial 2018: BIM/BIR Bolognese.

BIR: N UCH Tassefantenes Nothing Else Matters

Eier: Rønnaug Grepperud

BIM: Tassefantenes Enter Sandman

Eier: Kari og Knut Olsen

Rasespesial 2018: BIR/BIM (Best i rasen/Best i motsatt kjønn).

Rasespesial 2018: BIM/BIR Coton de Tulear.

BIM: Herocots Unique Utopia

Eier: Elisabeth B. Dybdahl

BIR: Cotonborealis Midnight Rose

Eier: Odd Ivan Olsen

Rasespesial i Hokksund 2018

Rasespesialen 2018

02.06.2018 Klokken 11:00 hos Hokksund & Omegn Hundeklubb, Hokksund.

Gruppe 9: Bolognese og Coton de Tulear.

Dommer: Inger Ronander, Norge.

Klasser: Valp 4-6 mndr., Valp 6-9 mndr., Junior, Unghund, Åpen, Champion, Veteran, Oppdrett/Avl

BEST IN SHOW VALP, JUNIOR, VOKSEN, VETERAN OG OPPDRETT/AVL

Påmelding:

Frist elektronisk: 02.05.2018

Frist elektronisk utsatt: 12.05.2018 (+100 kr)

Påmelding elektronisk via Min side www.NKK.no

Pris:

Valp kr. 250,-

Junior, unghund, åpen klasse, champion, veteran kr. 375,-

Flotte rosetter og premier!

Det vil også bli klasse for beste nedklippet Bolognese og Coton de Tulear. Påmelding skjer med hund + eiers navn til BolCot@outlook.com, og det koster kr. 100,-. Betaling gjøres kontant på stedet. Påmeldingsfrist 17.mai 2018. Det er også mulighet for kåring av hunder som er nedklippet.

Utstillingen avholdes i idylliske omgivelser hos Hokksund & Omegn hundeklubb sitt område ca. 50 min. fra Oslo og det er mulighet for å få STOR CERT for Norsk Championat. Vi samles etter utstillingen for hygge med kaffe, brus og kaker.

Generalforsamling vil bli avholdt etter utstillingen.

For spørsmål eller mer informasjon: BolCot@outlook.com

Dommer på NKK utstillingen i Sandefjord 03.06.2018: Andrzej Kazmierski, Polen

HJERTELIG VELKOMMEN TIL EN FLOTT HUNDEHELG

RAS – Rasespesifikk Avelsstrategi

RASESPESIFIKK AVELSSTRATEGI – RAS

NKK har det overordnede ansvaret for hundeavl og hunderaser i Norge, men forvaltningen av den enkelte rase er delegert til de respektive medlemsklubbene. Raseklubbene får nå i oppgave å utarbeide en rasespesifikk avlsstrategi (RAS) som skal bidra til tydelige
definisjoner av målene raseklubben har for rasen, og skal være et verktøy for å sikre sunn hundeavl også i fremtiden. NKKs Avlsstrategi og Etiske grunnregler for avl og oppdrett er fundamentet RAS skal bygges på. Hensikten er ikke å innføre en rekke avlsrestriksjoner
sentralt i NKK, men å lage en strategi for å nå NKKs målsetning: Funksjonelt friske hunder med rasetypisk konstruksjon og mentalitet, som kan leve et langt og lykkelig liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet.

Innhold
RAS skal beskrive rasens historiske bakgrunn og utvikling, dagens situasjon, kortsiktige og langsiktige mål, samt beskrive en strategi for å nå målene. Sentrale områder er rasens populasjon, helse, mentalitet og bruksegenskaper, atferd og eksteriør. Det er viktig å
prioritere de områdene det skal fokuseres på, og videre lage en plan for hvordan klubben vil sikre at avlsstrategien følges opp og brukes aktivt.
De overordnede og langsiktige målene skal være gjennomarbeidet og bør ikke endres i noen særlig grad. Etter en viss tid skal klubben se på de kortsiktige målene, og vurdere hvorvidt strategien har gitt de resultatene man ønsker. Ut i fra dette bør man så lage nye kortsiktige
mål og eventuelt endre på strategien hvis den ikke har fungert. Avlsstrategien skal i så måte være et dynamisk dokument som stadig er i endring med tanke på kortsiktige mål og strategier, mens de overordnede og langsiktige målene ikke bør endres nevneverdig over tid.
Det er derfor veldig viktig å bruke god tid på utarbeidelse av de overordnede målene for rasen, så dette er noe alle kan enes om å
jobbe mot.

Ansvarsfordeling
Det er styret i raseklubben som får i oppdrag å utarbeide RAS og som er ansvarlig for at dette blir gjort. Videre er styret ansvarlig for en årlig evaluering og en revidering hvert 5. år.
Styret er ansvarlig for at RAS og de årlige evalueringene både blir lagret og gjort tilgjengelige for klubbens medlemmer på klubbens nettside, i medlemsblader ol. Det anbefales at styret oppnevner en arbeidsgruppe med den kompetansen som sees nødvendig for arbeidet med
RAS, eller at oppgaven delegeres til et velfungerende avlsråd. RAS skal godkjennes av styret før det sendes NKK for endelig godkjenning.
Det er altså raseklubben selv som skal utarbeide RAS og som skal innhente nødvendig informasjon og bakgrunnsinformasjon. Det er klubben som er ansvarlig for at innholdet er korrekt. NKK skal se at dokumentet inneholder det det skal, og at det ikke er store åpenbare feil og/eller mangler. Hvis det oppstår problemer eller man støter på utfordringer underveis er NKKs avlskonsulent behjelpelig, og tilgjengelig for møter med raseklubbene, fortrinnsvis på dagtid på Bryn.

Forankring/inkludering
Målet med RAS er at det skal være et levende dokument som oppdrettere har nytte av og kan bruke aktivt i avlsarbeidet. Det er derfor sentralt at alle enes om innholdet og at det er et dokument alle kan stå inne for; jo flere som er engasjert i arbeidet med RAS desto bedre er det. Muligheten til å påvirke er viktig, og det er derfor viktig med en god dialog med oppdretterne. Det oppfordres til å arrangere møter og konferanser hvor oppdrettere kan møtes for å jobbe med RAS og for å diskutere sentrale temaer, noe de har hatt stor suksess
med i Sverige.
Evaluering
Styret i raseklubben er ansvarlig for at RAS evalueres årlig. Evalueringen trenger ikke å være omfattende, men RAS og arbeidet med RAS skal adresseres. Aktuelle temaer kan være hvordan utviklingen i rasen er i henhold til beskrevne mål; nærmer man seg målene,
har man oppnådd dem eller går utviklingen i en annen retning? Har strategier for å nå målene blitt fulgt, og i hvilken utstrekning? Hvis det er mulig diskuter resultater og reflekter over hvorvidt målene og strategiene er hensiktsmessige. Har situasjonen i rasen endret seg
etter at RAS ble skrevet, eventuelt hvordan? For eksempel har det dukket opp nye helseproblemer eller har rasen blitt inkludert i de rasespesifikke dommeranvisningene?
Evalueringen skal være skriftlig, og det oppfordres til å sende en kopi av evalueringen til NKKs avlskonsulent.

Revidering
RAS er gyldig i 5 år, og styret i klubben er ansvarlig for at RAS revideres og sendes inn for godkjenning hvert 5. år. Arbeidet bør påbegynnes i god tid før gyldigheten utløper. De overordnede og langsiktige målene skal være gjennomarbeidet og bør ikke endres i noen
særlig grad. Den reviderte utgaven skal sendes NKK for godkjenning, også dersom endringene er små. Hvis man ønsker å gjøre endringer i løpet av pågående gyldighetsperiode, må dette begrunnes i ny informasjon eller på bakgrunn av de evalueringene som er gjort.
Dette må eventuelt vedtas av styret i klubben og sendes NKK for godkjenning, vedlagt en begrunnelse for endring.

Sakset ut fra NKK sitt brev til raseklubbene høsten 2012

RAS for Bolognese og Coton de Tulear ble utarbeidet høsten 2013 og 2014, og er viktig verktøy for oppdrettere.

Dokumentene finnes her:

RAS BOLOGNESE

RAS COTON

 

1 2 3 4