Avlsetiske retningslinjer for Coton

Vi henstiller alle å ta hensyn til NKKs avlsetiske retingslinjer
for avl og oppdrett, men vi har noen tillegg for rasen vår.

Avlsetiske retninglinjer

Tisper skal ikke parres før på 3 løpetid, og ikke før fyllte 20 mnd.
Avlsdyr skal ha minimum Excellent på utstilling eller tilsvarende i Skriftlige dommeruttalelser/kåringer.
Avlsdyr skal øyelyses og Patellatestes før de brukes i avl.

For å få valper registrert i Norsk kennel klubb, må foreldrenes øyelysingstatus være kjent. Gjelder for parringer fra og med 1 april 2016. Se hele vedtaket her

Valper skal ikke leveres før fylte 8 uker og vi anbefaler alle å skrive kontrakt.
Ønsker du råd eller hjelp i avl? Ta kontakt med Avlsveiledningen vår her.
Gi bort medlemskap i klubben til de nye valpekjøperne dine.

Rasestandard handler om mer enn bare skjønnhet. For å leve et godt liv trenger hunden en sunn kropp.

Vi anbefaler alle oppdrettere å sette seg godt inn i RAS for Coton de Tulèar.

Avlsetiske retningslinjer for Coton.
(Behandlet GF 2008 og 2009)

Innmeldte parringer/kull bli bli ført ut for den oppdretter det gjelder på vår oppdretterliste. De som har vist interesse for å skaffe seg en Bolognese blir henvist til denne listen som til enhver tid er oppdatert og offentligjort på vår hjemmeside.
KfBC sitt styre kan, under spesielle omstendigheter, gi dispensasjon for fastsatte krav. Søknad og svar i forbindelse
med dette skal foregå skriftlig, og det skal anmerkes på oppdretterliste hvorfor dispensasjon er gitt (f.eks. utenlandskeide foreldre, medisinsk men ikke arvelig årsak til manglende premiering, etc.).
Pris på valp er klubben uvedkommende. Oppdrettere står fritt til å sette den pris de selv ønsker for valpene.
På samme måte er det opp til hver enkelt oppdretter om de ønsker å levere valper med mer dokumentasjon, id-merking, vaksinering, etc enn det klubben krever.
Evt. tvist mellom nye eiere og selger/oppdretter er klubben uvedkommende. Men dersom noen av gjeldende krav ikke er opprettholdt ønsker klubben å bli informert.

 1. Minimum Very Good (2.premie) for minst to dommere, eller én Excellent (1.premie).
 2. Begge foreldredyrene har et rasetypisk temperament, og utifra oppdretterens kjennskap har ingen sykdommer som kan antas være arvelige.
 3. Oppdretter forplikter seg til å følge NKKs etiske retningslinjer for hundeavl.
 4. Oppdretter er medlem av KfBC og har betalt sin kontingent for inneværende år.
 5. Oppdretter er medlem av KfBC og har betalt det fastsatte gebyret for å stå på oppretterliste, nåværende pris 0 kr. pr.
 6. Tispen skal være minst 20 mnd gammel ved parring eller 3. løpetid.
 7. Begge foreldredyrene er øyenlyst, offisielt avlest og funnet fri for PRA og andre arvelige øyensykdommer, patella som ikke tilsammen er mer enn 2.
 8. Minstekrav til premiering på begge foreldrene er oppnådd før parring, minimum Excellent på utstilling eller kåring av dommer godkjent av klubben.
 9. Valpene leveres med flg. dokumentasjon:
  1. Helseattest utstedt av veterinær som ikke er eldre enn 14 dager.
  2. Attest fra oppdretter på at ormekur er gjennomført inneholdende dato for kuren samt hvilket preparat som er benyttet.
  3. En forsikring om at valpen er (eller vil bli) registrert i Norsk Kennel Klubb for oppdretters regning. Registrering skal være fullført og stamtavle (registreringsbevis) være overlevert kjøper senest da valpen er 6 mndr gammel.
  4. Kjøpekontrakt (fortrinnsvis NKKs standard kjøpekontrakt)
  5. Skriftlig informasjon om fôring, stell samt informasjon om raseklubben med en oppfordring til å melde seg inn i denne.
  6. Valpene leveres ikke før de er minimum 8 uker gamle, men det må tilstrebes at de helst er over 8 uker.

Formidling av omplasseringshund:

 1. NBMCK vil også kunne påføre eldre valper/voksne hunder, på hjemmesiden.
 2. Hundens eier skal være medlem av klubben for inneværende år. Det tas ingen gebyr for formidlingen.
 3. Hundens oppdretter skal være informert om at hunden ønskes omplassert. Klubben forbeholder seg retten til å ta kontakt med denne for ytterligere hjelp til å få hunden omplassert.
 4. Hunden skal være registrert i NKK og NKKs eierskifteskjema og stamtavle (registreringsbevis) skal medfølge hunden.
  Vaksinasjonsattest skal også medfølge.

Avlsetiske retningslinjer for Coton de Tulear (Behandlet GF 2015)

For å få valper registrert i Norsk kennel klubb, må foreldrenes øyelysingstatus være kjent. Gjelder for parringer fra og med 1 april 2016. Se hele vedtaket her