Nyheter

RAS – Rasespesifikk Avelsstrategi

RASESPESIFIKK AVELSSTRATEGI – RAS

NKK har det overordnede ansvaret for hundeavl og hunderaser i Norge, men forvaltningen av den enkelte rase er delegert til de respektive medlemsklubbene. Raseklubbene får nå i oppgave å utarbeide en rasespesifikk avlsstrategi (RAS) som skal bidra til tydelige
definisjoner av målene raseklubben har for rasen, og skal være et verktøy for å sikre sunn hundeavl også i fremtiden. NKKs Avlsstrategi og Etiske grunnregler for avl og oppdrett er fundamentet RAS skal bygges på. Hensikten er ikke å innføre en rekke avlsrestriksjoner
sentralt i NKK, men å lage en strategi for å nå NKKs målsetning: Funksjonelt friske hunder med rasetypisk konstruksjon og mentalitet, som kan leve et langt og lykkelig liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet.

Innhold
RAS skal beskrive rasens historiske bakgrunn og utvikling, dagens situasjon, kortsiktige og langsiktige mål, samt beskrive en strategi for å nå målene. Sentrale områder er rasens populasjon, helse, mentalitet og bruksegenskaper, atferd og eksteriør. Det er viktig å
prioritere de områdene det skal fokuseres på, og videre lage en plan for hvordan klubben vil sikre at avlsstrategien følges opp og brukes aktivt.
De overordnede og langsiktige målene skal være gjennomarbeidet og bør ikke endres i noen særlig grad. Etter en viss tid skal klubben se på de kortsiktige målene, og vurdere hvorvidt strategien har gitt de resultatene man ønsker. Ut i fra dette bør man så lage nye kortsiktige
mål og eventuelt endre på strategien hvis den ikke har fungert. Avlsstrategien skal i så måte være et dynamisk dokument som stadig er i endring med tanke på kortsiktige mål og strategier, mens de overordnede og langsiktige målene ikke bør endres nevneverdig over tid.
Det er derfor veldig viktig å bruke god tid på utarbeidelse av de overordnede målene for rasen, så dette er noe alle kan enes om å
jobbe mot.

Ansvarsfordeling
Det er styret i raseklubben som får i oppdrag å utarbeide RAS og som er ansvarlig for at dette blir gjort. Videre er styret ansvarlig for en årlig evaluering og en revidering hvert 5. år.
Styret er ansvarlig for at RAS og de årlige evalueringene både blir lagret og gjort tilgjengelige for klubbens medlemmer på klubbens nettside, i medlemsblader ol. Det anbefales at styret oppnevner en arbeidsgruppe med den kompetansen som sees nødvendig for arbeidet med
RAS, eller at oppgaven delegeres til et velfungerende avlsråd. RAS skal godkjennes av styret før det sendes NKK for endelig godkjenning.
Det er altså raseklubben selv som skal utarbeide RAS og som skal innhente nødvendig informasjon og bakgrunnsinformasjon. Det er klubben som er ansvarlig for at innholdet er korrekt. NKK skal se at dokumentet inneholder det det skal, og at det ikke er store åpenbare feil og/eller mangler. Hvis det oppstår problemer eller man støter på utfordringer underveis er NKKs avlskonsulent behjelpelig, og tilgjengelig for møter med raseklubbene, fortrinnsvis på dagtid på Bryn.

Forankring/inkludering
Målet med RAS er at det skal være et levende dokument som oppdrettere har nytte av og kan bruke aktivt i avlsarbeidet. Det er derfor sentralt at alle enes om innholdet og at det er et dokument alle kan stå inne for; jo flere som er engasjert i arbeidet med RAS desto bedre er det. Muligheten til å påvirke er viktig, og det er derfor viktig med en god dialog med oppdretterne. Det oppfordres til å arrangere møter og konferanser hvor oppdrettere kan møtes for å jobbe med RAS og for å diskutere sentrale temaer, noe de har hatt stor suksess
med i Sverige.
Evaluering
Styret i raseklubben er ansvarlig for at RAS evalueres årlig. Evalueringen trenger ikke å være omfattende, men RAS og arbeidet med RAS skal adresseres. Aktuelle temaer kan være hvordan utviklingen i rasen er i henhold til beskrevne mål; nærmer man seg målene,
har man oppnådd dem eller går utviklingen i en annen retning? Har strategier for å nå målene blitt fulgt, og i hvilken utstrekning? Hvis det er mulig diskuter resultater og reflekter over hvorvidt målene og strategiene er hensiktsmessige. Har situasjonen i rasen endret seg
etter at RAS ble skrevet, eventuelt hvordan? For eksempel har det dukket opp nye helseproblemer eller har rasen blitt inkludert i de rasespesifikke dommeranvisningene?
Evalueringen skal være skriftlig, og det oppfordres til å sende en kopi av evalueringen til NKKs avlskonsulent.

Revidering
RAS er gyldig i 5 år, og styret i klubben er ansvarlig for at RAS revideres og sendes inn for godkjenning hvert 5. år. Arbeidet bør påbegynnes i god tid før gyldigheten utløper. De overordnede og langsiktige målene skal være gjennomarbeidet og bør ikke endres i noen
særlig grad. Den reviderte utgaven skal sendes NKK for godkjenning, også dersom endringene er små. Hvis man ønsker å gjøre endringer i løpet av pågående gyldighetsperiode, må dette begrunnes i ny informasjon eller på bakgrunn av de evalueringene som er gjort.
Dette må eventuelt vedtas av styret i klubben og sendes NKK for godkjenning, vedlagt en begrunnelse for endring.

Sakset ut fra NKK sitt brev til raseklubbene høsten 2012

RAS for Bolognese og Coton de Tulear ble utarbeidet høsten 2013 og 2014, og er viktig verktøy for oppdrettere.

Dokumentene finnes her:

RAS BOLOGNESE

RAS COTON

 

Brev fra NKK, Avlsrestriksjoner

Brev fra NKK, Avlsrestriksjoner

Svar angående klubbens søknad av 28.05.15 angående innføring av krav om kjent øyelysningsstatus på
foreldredyr for registrering av valper i NKK for rasene bolognese og coton de tulear.

Klikk her for å se brevet

Invitation to Special Show for Coton de Tulear and Bolognese 2016

Invitation to Special Show for Coton de Tulear and Bolognese 2016

 

 

THE NORWEGIAN BOLOGNESE AND COTON DE TULEAR CLUB
WELCOME TO SHOW IN CONNECTION WITH NKK DRAMMEN

June 4th 2016 BERSKAU IDRETTSANLEGG, DRAMMEN

GROUP 9
BOLOGNESE, COTON DE TULEAR

JUDGE
MONA SELBACH, NORWAY

CLASSES
PUPPY 4-6 MONTHS, PUPPY 6-9 MONTHS, JUNIOR, INTERMEDIATE, OPEN, CHAMPION,
VETERAN, BREEDER

BEST IN SHOW PUPPY, JUNIOR, ADULT, VETERAN AND BREEDER!

ENTRY
DEADLINE: May 4th 2016
DEADLINE ELECTRONIC POSTPONED: May 10th 2016 (+100NOK)

ONLY ONLINE ENTRIES VIA MY PAGE NKK.NO.

ENTRY FEE
PUPPY: 250NOK
JUNIOR, INTERMEDIATE, OPEN, CHAMPION, VETERAN: 375NOK

GREAT RIBBONS AND PRIZES!

THE SHOW IS HELD IN THE SAME VENUE AS NKK DRAMMEN, AND YOU HAVE THE CHANCE TO
GET 2 CHAMPION REWARDING CACS THIS WEEKEND.

FOR MORE INFORMATION OR QUESTIONS: BOLCOT@OUTLOOK.COM

JUDGES NKK DRAMMEN June 5th 2016

BOLOGNESE – Hans Van Den Berg, Netherland
COTON DE TULEAR – Sylvie Desserne, France

COME JOIN US FOR A WONDERFUL WEEKEND IN DRAMMEN.

Invitasjon Rasespesialen 2016

Invitasjon til Rasespesialen 2016

 

 

KLUBBEN FOR BOLOGNESE OG COTON DE TULEAR ØNSKER
VELKOMMEN TIL RASESPESIAL I FORBINDELSE MED NKK
DRAMMEN
04.06.2016 BERSKAU IDRETTSANLEGG, DRAMMEN

GRUPPE 9
BOLOGNESE OG COTON DE TULEAR

DOMMER
MONA SELBACH, NORGE

KLASSER
VALP 4-6MND, VALP 6-9MND, JUNIOR, UNGHUND, ÅPEN, CHAMPION, VETERAN, OPPDRETT/AVL

BEST IN SHOW VALP, JUNIOR, VOKSEN, VETERAN OG OPPDRETT/AVL!

PÅMELDING
FRIST ELEKTRONISK:04.05.2016
FRIST ELEKTRONISK UTSATT: 10.05.2016 (+100,-)

PÅMELDING ELEKTRONISK VIA MIN SIDE.

PRIS
VALP:250,-
JUNIOR, UNGHUND, ÅPEN KLASSE, CHAMPION,VETERAN:375,-

FLOTTE ROSETTER OG PREMIER!

UTSTILLINGEN HOLDES SAMME STED SOM NKK UTSTILLINGEN, OG DET ER MULIGHET FOR Å
FÅ TO STORE CERT FOR NORSK CHAMPIONAT DENNE HELGEN.

FOR SPØRSMÅL ELLER MER INFORMASJON: BOLCOT@OUTLOOK.COM

DOMMER PÅ NKK USTILLINGEN 05.06.2016

BOLOGNESE – Hans Van Den Berg, Nederland
COTON DE TULEAR – Sylvie Desserne, Frankrike

HJERTELIG VELKOMMEN TIL EN FLOTT HELG I DRAMMEN

Presentasjon fra foredrag om allergi hos hund

Vi inviterer til klubbtreff Søndag 9. oktober kl 13.00 2016 i NKK`s lokaler på Bryn

Treffet starter innendørs, hvor vi informerer om klubbens arbeid framover.

Vi har fått kjent lydighetsinstruktør: Vigdis Ingjer til å fortelle om hvordan vi med enkle midler kan aktivisere våre hunder med blant annet “nosework”. Vi får prøve oss på dette ute, uansett vær.

Vi avslutter dagen med ringtrening (også utendørs), hvor vår egen Anette er instruktør.

Vi holder varmt/kaldt drikke og kake.

Vi vil gjerne vite sånn ca hvor mange som kommer. Send en epost til bolcot@outlook.com, innen 1 oktober.

Ikkemedlemmer kan gjerne være med, og da koster det 100 kr. pr familie. Betales ved oppmøte.

Velkommen til høst treff!

Hilsen styret i Klubben for Bolognese og Coton de Tulear

Info om bruk av flått-middel

Info om bruk av flått-middel

Nå starter flått-sesongen, og flått og lusemiddel er viktig for mange

Det viser seg at Expot er det flått-middelet veldig mange av våre raser reagerer allergisk på, med sår i nakken der middelet er satt og andre reaksjoner. Det de fleste Coton og Bolognese eiere etter hvert bruker er Frontline. Der har klubben foreløpig ikke fått meldinger om noen allergiske reaksjoner.

Valpeformidling

Valpeformidling

Fra 2015 har vi valpeformidler for våre to raser.
Siri Jacobsen har tatt på seg det vervet. Send e-post: zjentene@gmail.com
så svarer Siri tilbake så fort hun har tid.

Oppdrettere som ønsker valper formidlet via vår valpeformidler, må være blant oppdretterne på hjemmesiden, samt følge klubbens avlsregler. Som en symbolsk betaling for bruk av vår valpeformidler vil oppdretter melde inn eierne til valpene inn i Klubben for Bolognese og Coton de Tulear.

Alle som får henvendelser fra interesserte valpekjøpere sender disse til Siri som har informasjon om parringer som er foretatt og forventede valper.
Vi har under utarbeidelse en brosjyre om begge rasene som Siri vil sende ut – elektronisk. Klubben har fremdeles den innstillingen at vi er nettbasert.

Foredrag om allergi hos hund

Foredrag om allergi hos hund

Vi har den glede å invitere til foredrag med veterinær Babette Taugbøl2. September kl. 18:00, I NKKs lokaler, Nils Hansens vei 20, Bryn
Min hund klør – hva kan årsakene være og hvordan stiller veterinæren diagnosen atopisk dermatitt.

Foredraget vil gi et overblikk over de vanligste årsaker til kløe hos hund. Allergier er ofte årsaken til tilbakevendende hud- og øreproblemer. Allergier kan bestå av fôrallergi, atopisk dermatitt og sekundære infeksjoner med sopp og/eller bakterier. Målet er å gi tilhøreren en forståelse for kompleksiteten og noen tips om hvordan man selv kan lette hverdagen for sin allergihund.

Bindende påmelding til bolcot@outlook.com innen 25. august.
Pris 100 kr. pr person som settes inn på kontonr. 1503.23.42342 innen 25. august som inkluderer foredrag og forfriskninger.

 

Beste hilsener
Klubben for Bolognese og Coton de Tulear
v/Styret

1 3 4 5 6