Lover for klubben Bolognese og Coton de Tulear

Klubben for Bolognese og Coton de tulèar
Lover vedtatt på stiftelsesmøte den 18.11.2006
Sist endret av årsmøtet den 07.05.2014

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb.

Kap 1 Innledende bestemmelser
§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Klubben for Bolognese og Coton de tulèar, og forkortes til Bolcot. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk kennel klubb (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben skal kun omfatte rasene Bolognese og Coton de Tulear.[1]

Klubben har verneting i Oslo.

§1-2 Formål           
Klubben for Bolognese og Coton de tulèar har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase. Klubben for Bolognese og Coton de tulèar skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet

§1-3 Definisjoner            
Klubbens organer:
–       Årsmøtet[2]
–       Ekstraordinært årsmøte
–       Styret
–       Valgkomite
–       (Avdelinger)[3]

Kap 2 Medlemskap og krav til dette           
§2-1 Medlemskap           
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

 §2-2 Medlemskontingent            
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.

Medlem har ingen rettigheter før full kontingent er betalt.

 §2-3 Medlemsplikter           
Medlemmene er forpliktet til å støtte Klubben for Bolognese og Coton de tulèar og Norsk kennel klubbs virksomhet samt å følge Klubben for Bolognese og Coton de tulèar og Norsk Kennel Klubbs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klubb eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§2-4 Opphør av medlemskap           
Medlemskap i klubben opphører ved:
a)    Utmeldelse
b)    Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c)    Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d)    Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-5 Disiplinær reaksjoner            
Norsk kennel klubbs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

Kap 3 Organisasjon
§3-1 Høyeste myndighet           
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet[4] og avholdes hvert år innen 31/7.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

§3-2 Møte og stemmerett           
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.[5]

[Ønsker klubben å gi medlemmer mulighet til å la seg representere i årsmøtet ved fullmakt, må dette fremgå av lovene. I så fall må det i lovene angis et (lavt) maksimalt antall (tak) på fullmakter pr fremmøtt medlem. Anbefalt antall er ikke mer enn 2 for å unngå at et fåtall medlemmer kan representere et flertall på møtet]. [6]           

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.[7]Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg. Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig.

[Bruk av forhåndsstemmer må være hjemlet i lovene og det må angis hvordan forhåndsstemmer skal sendes inn. [8]Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker da dette vil medføre at et fremmet forslag må stemmes over kun slik det er fremsatt og ikke slik det kan justeres gjennom en debatt eller koordinering med andre innspill/forslag].

På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling                                                            
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.

Med innkallelsen skal følge:
– Dagsorden
– Årsberetning
– Regnskap med revisors beretning
– Eventuellt Budsjett for neste år [9]
– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.[10]
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med­lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.[11]

§3-4 Årsmøtets oppgaver.           
Årsmøtets oppgaver er å:
a)    Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, [forhåndsstemmer/fullmakter hvis klubben har dette], innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b)    Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
c)     Behandle årsberetning
d)    Godkjenne regnskap med revisors beretning
e)    Godkjenne budsjett for neste år[12]
f)     Opprettelse og nedleggelse av avdelinger [13]
g)    Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt
h)    Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
i)     Velge:
–        Leder for 2 år
–        Nestleder for 2 år
–        3 styremedlemmer for 2 år [14]
–        2 varamedlemmer for 1 år [15]

[Alternativt velges direkte i funksjon sekretær, kasserer osv. Gjøres dette, endres lovtekst tilsvarende med opplisting.] [16]
–        Revisor med vararevisor for 2 år.
–        Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2  år, samt 1 vararepresentanter for 1 år[17]

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.[18]

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene for­langer det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

Kap 4 Styret m.v.
§4-1 Styret           
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

§4-3 Styrets oppgaver er å           
–        lede klubben mellom årsmøtene
–        avholde årsmøte
–        drive klubben i samsvar med klubbens formål
–        gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
–        oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, avlsråd og redaktør for medlemsbladet.
–        søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
–        velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret [19]
–        oppnevne representant til NKK-regionen

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer
§5-1 Valgkomite            
Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem.[20] Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor           
Årsmøtet velger revisor  og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser
§6-1 Lovendringer            
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene           
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk kennel klubbs lover §6-1.[21]

§6-3 Oppløsning           
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

Tillegg:
Representantskapet gir Hovedstyret fullmakt til å gi enkeltklubber aksept på å fravike lovmalens bestemmelser dersom disse ikke er forenlig og tilpasningsmulig for medlemskap i andre organisasjoner det er naturlig for


[1] For raseklubber (ikke for lokal hundeklubb).
[2] Det er anledning å bruke ordet Generalforsamling eller lignende hvis ønsket.
[3] Valgfritt.
[4] Navnet er valgfritt, se note 3.
[5] Minimumaldersgrensen kan settes lavere hvis ønsket.
[6] Valgfritt.
[7] Valgfritt – en, to eller tre muligheter.
[8] Valgfritt om forhåndsstemmer kan brukes, tillates bruk av forhåndsstemmer er det mulig kun ved valg.
[9] Valgfritt. Denne posten bør behandles etter eventuelle forslag, men før valg.
[10] Fristen kan utvides – men 5 uker er minimumsfrist.
[11] Fristen kan utvides – men 5 uker er minimumsfrist.
[12] Valgfritt.
[13] Valgfritt.
[14] Valgfritt hvor mange. Det bør ved første gangs valg velges ½ styret for 1 år for å sikre overlapping.
[15] Valgfritt hvor mange.
[16] Valgfritt hvilket alternativ man velger.
[17] Valgfritt om en ønsker større valgkomite.
[18] Med funksjonstid menes rimelig overlapping
[19] Hvis ikke Årsmøtet har valgt til funksjon.
[20] Komiteen kan økes i antall medlemmer.
[21] Valgfri bestemmelse. Dersom man ikke tar med denne bestemmelsen kan lovkomiteen avgi bindende uttalelser om tolkning av klubbens lover jf NKK lover § 6-1.