INNKALLING GENERALFORSAMLING OG ÅRSMØTE 2021

TID:    Onsdag 24. februar 2021 kl. 19.00
STED: Møtet avholdes digitalt på Teams. Lenke og veiledning til hvordan logge seg på,
sendes ut et par dager før møtet.

SAKER:
1. VALG AV MØTELEDER/REFERENT. 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL
2. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
3. GODKJENNING AV ÅRSBERETNING
4. GODKJENNING AV REGNSKAP
5. GODKJENNING AV BUDSJETT
6. HANDLINGSPLAN FOR 2021/22
7. INNKOMNE SAKER
Fra styret: Registreringsrestriksjoner
Vi ønsker at det innføres krav om kjent patellastatus hos foreldredyr ved registrering
av valper. Anette Waaler orienterer om dette.
8. VALG AV NYTT STYRE 2021/22

Styret 2019/20 har bestått av følgende:
Leder: Siri Jacobsen (ikke på valg)
Nestleder: Birgit Drabløs (på valg, tar ikke gjenvalg)
Styremedlem: Sølvi Gravem (ikke på valg)
Styremedlem: Eli A. Iveland (på valg, tar gjenvalg)
Styremedlem: Nina Norill (på valg, tar gjenvalg)
Vara: Anette Waaler (på valg, tar gjenvalg)
Vara: Eva Pedersen (på valg, tar gjenvalg)
Valgkomitè: Inger Ronander (leder), Ann-Sofie Wang og Lita Havn
Revisor: Elin Nårstad

Fra medlemmer er det til valgkomitèen innkommet forslag på 4 nye kandidater til styret. Stemmeseddel sendes på mail til odd.i.olsen@vkbb.no innen 21. februar.