[layerslider id=»1″ /]

Generalforsamling Valg 2013

Oslo 4. September 2013
Referat fra Generalforsamling i Klubben for Bolognese, Malteser og Coton de Tulear.
Innkalling godkjent
Møteleder:  Inger Ronander
Tellekorps:  Saara Isosaari og Anne-May Sørum Selte


Det ble avgitt 31 stemmer, hvorav 24 stemmer var forhåndsstemmer.

Valgkomiteens forslag ble trukket, og på Alternativ 2 trakk Kate Bekk seg pga sykdom

 

Forhånds-stemmer Stemmer GF Forhånds-stemmer
alternativ 2
Magne Åkvåg
Forhånds-
stemmer Valgkomiteen
Blank forhånds-stemme
24 7 17 6 1

Styret ser nå slik ut:

Leder Liv anne Ugland (cdt) 2 år
Nestleder Inger Ronander  (cdt) 2 år
Styremedlem Yvonne Rannestad Olstad (Bol) 1 år
Styremedlem Heidi Bjørnstad Øiom (cdt) 2 år
Styremedlem   2 år
Varamedlem Anette Waaler (cdt) 1 år
Varamedlem Siri Bjørnsdatter Bol) 1 år
     

 

Revisor Lise Mette Gundersen  Aas 2 år

 

Valgkomite

Leder Inger Ronander 2 år
Medlem Birgit Drabløs 2 år
Medlem Anne-May Sørum Selte 2 år

 Referenter:

Heidi Øyom                                    Inger Ronander

(Sign)                                                (Sign

Referat for BOLCOT klubbens Generalforsamlingen i Drammen Park i forbindelse med Spesialen 2013

Liv Anne Ugland informerte om diverse misforståelser og problemer med valg før GF startet.

Sak 1. Trine Wisth og Åse Hagen valgt til tellekorps. Møteleder Heidi Øiom.

Sak 2. Innkallingen ble enstemmig godkjent med unntak av punktet om valg. Regnskapet kunne godkjennes med forbehold om at revisor godkjenner det.

Sak 3. Godkjent årsberetning 2012.

Sak 5. Innkomne saker:

 1. Navneendring på klubben. Det ble flertall for NBMCK, Norsk Bolognese, Malteser og Coton de Tulear klubb.
 2. Norsk Kennel klubb la fram nye lover for medlemsklubber i 2011 som er obligatorisk å bruke for alle klubber tilsluttet NKK.  Ny lovmal ble godkjent. Det ble vedtatt at navnet endres og settes inn i nye vedtekter.
 3. Vedtak: Det skal være minimum en representant fra hver rase i styret. Det er ønskelig at styrets sammensetning gjenspeiler medlemmenes rasetilhørighet.

Innkalling til ny Generalforsamling med valg og for godkjenning av regnskap blir sendt ut og er planlagt etter forelesning med Bjørg Foss 4. september 2013 på NKK. Valgkomiteen jobber videre med valget. 

Det ble gjennomført en rask presentasjonsrunde av medlemmene for å bli kjent.

Videre er det kommet en forespørsel fra Petra Engebretsen om å foreta en trekking av symbolsk premie mellom de oppdretterne i Tjekkia som har begynt å øyelyse hundene sine. Dette gjøres også 4. september 2013.

Referat Generalforsamling 2011

Referat årsmøte Klubben for Bolognese og Coton de Tulear

Dato: 11. juni 2011

Sted: Sandgrunn Camping

 

Sak 1: Valg av møteleder, referent og tellekorps

Møteleder:

Referent: Magne Åkvåg

Tellekorps: Liv Sesseng Johansen

Sak 2: Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Godkjent uten kommentarer

Sak 3: Godkjenning av årsberetning for 2010

Godkjent uten kommentarer

Sak 4: Godkjenning av regnskapet for 2010

Godkjent uten kommentarer

Sak 5: innkomne saker

Forslag fra Liv Anne Ugland:

“styret gir mandat til å utnevne medlemmene i avlsveiledningen”

Forslaget ble vedtatt og tas inn i klubbens regelverk

Sak 6: kontingent

Ingen endring i medlemskontingent

Sak 7: Valg

Verv                      Sittende                              Valgkomiteens innstilling

Leder:                  Elsa Løkken (1 år)

Styremedlem:                                                 Siri Bjørnsdatter Horn (2 år)

Styremedlem:  Magne Åkvåg (1 år)

Styremedlem:                                                 Anette Waaler (2 år)

Styremedlem:                                                 Yvonne Rannestad (2 år)

Varamedlem:                                                   Liv Anne Ugland (2 år)

Varamedlem:                                                   Hanne Brevik (2 år)

Revisor:                                                              Edit Løkken

Valgkomite:                                                      Liv Anne Ugland, Gretha Myrusten, Åse Hager

Referent Magne Åkvåg

Oslo 3 august 2011

Referat Generalforsamling 2010

Referat fra GF 2010

Refereat fra styremøtet på Ås 5 juni 2010

Tilstede: Liv Anne Ugland, Marianne Hagelia, Arild Ness (uten stemmerett), Magne Åkvåg, Gretha Myrusten, Liv Sesseng Johansen, Ivar Myrusten, Elsa Løkken, Ann Kristin Grefsheim, Anette Waaler, Heidi Øiom, Anne May Selte.

 1. Magne Åkvåg blir styreleder. Anette og Marianne skal underskrive protokoll Ann Kristin blir referent.
 2. Innkallelse og dagsorden godkjennes.
 3. Årsberetning godkjent, men presiseres at det har vært 3 styremøter.
 4. Regnskapet godkjennes. Revisor har anmodet om mer ryddighet i regnskap for 2010
 5. Innkomne saker:
  1. Forslag fra Liv Sesseng Johansen om endring av avlsregler til at patellastatus ikke skal overstige 2 på mor og far til sammen ved avl. Enstemmig vedtatt.
  2. 5.2) Forslag fra Ivar Myrusten om heving av medlemskontigent. Enstemmig avgjørelse om medlemskontigent blir 180 kr og familiemedlemskap 75 kr.
  3. 5.3) Forslag fra Liv Anne Ugland om endring av avlsregel punkt 7. Forslag om å slette siste setning § 7: Kåring gjelder kun hannhunder”. Vedtatt med 10 stemmer for og 1 blank.
 6. 6) Fastsettelse av kontingent. Som punkt 5.2.
 7. 7) Valg: Elsa Løkken og Magne Åkvåg klappes inn for to nye år i sine stryreverv. Anette Waaler og Liv Sesseng Johansen klappes inn som varamedlemmer for ett år.

Ref. Ann Kristin Grefsheim
Sign: Anette Waaler
Marianne Hagelia

Referat Generalforsamling 2008

Referat fra Store Ruud Gård på Fagerstrand, 19. Juli 2008.

Tilstede:
Inger Ronander, Eirin Thoresen, Liv Anne Ugland, Viktoria Fladager, Kai Fladager, Arild Ness, Marianne Hagelia, Ann Kristin Grefsheim, Kine Hansen, Susanne Lindberg, Ivar Myrrusten, Grethe Myrrusten, Gerd-Anne Jensen, Liv Sesseng Johansen, Elsa Løkken.

Dagsorden

Sak 1:

Valg av dirigent – Inger Ronander
Valg av referent – Susanne Lindberg
Valg av to til undertegne protokollen: Ivar Myrrusten / Liv Sesseng Johansen.

Sak 2:
Godkjenning av innkalling – godkjent uten debatt.

Sak 3:
Årsberetning: – gjennomlest og godkjent uten anmerkning.

Sak 4:
Regnskap – godkjent uten anmerkning.

Sak 5 – Innkomne forslag:

5a – bevilgning av tilskudd på kr. 750,- til webmaster – enstemmig vedtatt.

5b – lovendring ang. tidspunkt for GF (endring TIL 31.07) – enstemmig vedtatt.

5c – fra avlsveveiledningen ang. retningslinjer for bruk av valpeformidlingen – debatt.

Det ble enstemmig vedtatt å øke kravet for eksteriør premiering til en 1. premie, istedenfor forslagets tekst under pkt. 7.

Debatten i forbindelse med denne saken dreide seg hovedsakelig om krav til premiering på avkom i hht retningslinjene. Det ble vedtatt å la disse bli stående, men ta en revurdering av dette til neste år.

Inger Ronander og Susanne Lindberg påtok seg å sjekke i på DogWeb om dette kravet ville hatt noen form for konsekvenser på allerede fødte valpekull i Norge.

Sak 6 – valg
Samtlige foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt inn i styret:

Styremedlemmer: Elsa Løkken og Magne Åkvåg
Varamedlem: Susanne Linderg
Utst.komité: Susanne Lindberg og Wivi Anne Olsen
Valgkomité: Gerd-Anne Jenssen, Siri Fjørtoft og Ann Kristin Grefsheim

(referent: Susanne Lindberg)

Første generalforsamling 3.Juni 2007 på Rasespesialen i Bærum

Generalforsamling Hauger i Bærum søndag 3. Juni 2007

Det var 19 medlemmer til stede, ingen forhåndstemmer.

Dagsorden .

1 Valg av dirigent – Inger Ronander
Valg av referent – Inger Ronander

Valg av 2 til og undertegne protokoll.
Kai Fladager og Sølvi Bestvold

2 Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

3 Årsberetning fra starten på Hamar og inntil i dag ble godkjent med følgende kommentarer. Tillegg. Vi har etablert webside og utgitt to nr av medlemsblad.

4 Regnskap godkjent uten kommentarer

5. Planer for fremtiden. Ingen kommentarer på interimsstyrets planer for 2007/2008. Disse vil bli konkretisert og datofestet på første styremøte.

6. Forslag til kontingent for 2007 fra interimstyret ble enstemming vedtatt slik at kontingenten ut året blir 50 kr. Til klubben + 140m kr til NKK om man ikke er medlem fra før. Fra 2008 blir kontingenten økt til 120 kr til
Klubben i tillegg til NKKs til en hver tid fastsatte sum.

7 . Til avlsveiledning for Coton de Tulear ble følgende enstemming valgt:

 • Monica Holand,
 • Liv Anne Ugland
 • Inger Ronander,

Medlemmene skal ha ferdig avlsetiske retningslinjer til neste GF.

Til utstillingskomiteen ble følgende enstemmig valgt:

 • Gerd-Anne Vika
 • Liv Sesseng Johansen
 • Birgit Drabløs
 • Elsa Løkken

Varamedlemmer.
Ivar Myrrusten, Inger Ronander.

Til Redaksjonen. 
Leder liv Anne ugland, Gerd-Anne Vika

8. Valg.

 • Leder: Inger Brodal Roander. 2 år
 • Nestleder:Ivar Myrrusten 1 år
 • Kasserer: Birgit Dradløs 2 år
 • Styremedlem og webmaster: Liv Anne Ugland 2 år
 • Styremedlem: Liv Sesseng Johansen 1 år.
 • Varamedlem: Elsa Løkken 1 år
 • Varamedlem: Monica Holand 2 år
 • Valgkomitee: Wivi Ann Olsen, Gretha Myrrusten 2 år

Signert av: Kai Fladager og Sølvi Bestvold

Stiftelsesmøte på Hamar Norsk Vinnerutstilling Vikingskipet 18.november 2006

REFERAT FRA STIFTELSESMØTE 18. november 2006

Tilstede:
Ann Eriksen, Monica Holand, Ivar Myrrusten, Greta Myrrusten, Birgit Drabløs, Inger Ronander, Liv Sesseng Johansen, Hr. Sesseng Johansen, Liv Anne Ugland, Kai Fladager.

Som referenter ble Kai Fladager og Liv Anne Ugland valg

 1. Innkallingen ble godkjent
 2. Klubben for Bolognese og Coton de Tulears lover ble godkjent. Lovene er laget etter NKKs lovnormal
 3. Kontinget på kr. 50,- ble opprettholdt fram til Generalforsamling april 2007. I tillegg kommer avgift til NKK pr. Idag 140 kr.pr. medlem, dersom vi blir opptatt som samarbeidende klubb.
 4. Det var ikke kommet inn forslag fra medlemmene til Klubbens første styre som sitter fram til første Generalforsamling og de forespurte og foreslåtte medlemmene ble valgt.

Styrets sammensetning ble:

 • Leder: Inger Ronander
 • Nestleder:Ivar Myrrusten
 • Kasserer: Birgit Drabløs
 • Styremedlem: Liv Anne Ugland
 • Styremedlem: Liv Sesseng Johansen
 • Varamedlem: Monica Holand
 • Varamedlem: Elsa Løkken

Signert av: Kai Fladager og Liv Anne Ugland

Referat styremøte 22. mai 2014

Styremøte 22. mai 2014 kl 20.00 på Skype.

Tilstedet: Inger Ronander, Heidi Øiom, Siri Jacobsen, Anne – May Selte, Anette Waaler og Yvonne R Olsby.

Referent: Yvonne R Olsby

Gjennomgang av oppgaver til Spesialen i Drammen 2014. Få oversikt og fordele det siste av oppgaver.

Vi går for en hyggelig dag og serverer kaffe til alle! 

Referat styremøte 13. mai 2014

Referat styremøte 13. mai 2014

Tilstede: Inger Ronander, Anette Waaler, Siri Jacobsen, Birgit Drabløs, Anne-May Selte og Yvonne R Olsby.

Referent: Yvonne Rannestad Olsby

 

 1. Konstituering av styret.
 2. Inger tar ansvaret for mailen til klubben. Hun videresender viktig informasjon til resten av styret.
 3. Siri Jacobsen vil ta imot posten for klubben. Inger og Siri planlegger treff i Skien. Siri Jacobsen er mellomledd for andre landsdeler og kontaktperson for styret.
 4. Anette har lagt inn info til den nye klubbsiden. Vi trenger flere bilder.
 5. Liv Anne tar ansvaret for nyhetsbrevet. Siri og Inger hjelper til, men alle bidrar.
 6. Inger lager invitasjon til foredrag med Babette.

Neste møte: 22. mai 2014. Vel møtt!

Referat styremøte 08. april 2014

Styremøte 8. april 2014, på Skype.

Tilstede: Liv Anne Ugland, Inger Ronander, Anette Waaler, Heidi Øiom, Siri Bjørnsdatter og Yvonne Rannestad Olsby. 

Referent: Yvonne Rannestad Olsby

Sak 1. Gjennomgang av referat fra sist møte. Inger lager info ang kåring av hunder som er klippet ned.

Sak 2. GF planlegging, innkalling(3 uker for 16. april) møtelokaler ( Anette sjekker), brev til revisor, årsberetning (Liv Anne). Anette har gjort ferdig regnskap og sender.

Sak 3. Nytt treff Nord og Skien. Utstilling i Tromsø i juli. Skien i juni. Siri undersøker utstillinger i Nord Norge for å se om vi får til et treff i forbindelse med utstilling.

Sak 4. RAS- diverse brev. Heidi formulerer.

Sak 5. Diverse andre hyggelige ting. Lage valpebok. Nytt rasekompendium på Bolognese.

Blad skal ut i løpet av april.

Neste møte avtales etter påske J.

Referat styremøte 26. mars 2014

Styremøte på Skype 26. mars 2014. KL.19.

Tilstede: Liv Anne Ugland, Heidi Øiom, Anette Waaler og Yvonne Rannestad Olsby.

Referent: Yvonne R Olsby.

 1. Brev til enkeltmedlemmer.
 2. RAS Bolognese. Yvonne jobber videre med mål og tiltak. Heidi hjelper til med plassering bla.
 3. Brønnøysundregistret må endres på nett. Liv Anne gjør det.
 4. Slette utstillinger. Vi har gått igjennom utstillinger i felleskap og slettet de vi ikke ønsker å delta på.
 5. Ny webleverandør. Sjekke hva det koster å overføre informasjon fra vår gamle side til ny side. Anette tar kontakt.
 6. Vi vil tilby ringtrening på Spesialen før utstillingen begynner.  Vi ønsker å ta fellesbilde av alle som deltar før showet begynner.
 7. Møtelokale GF. Anette sjekker.
 8. Valg av nytt styre til klubben.

Neste styremøte: 8. april 2014 kl. 19.00 på Skype.

Referat styremøte 24. februar 2014

Referat styremøte 24. februar 2014

Styremøte for Bolcot 24. februar 2014 på Skype

Tilstede: Inger Ronander, Siri Bjørnsdatter, Liv Anne Ugland, Anette Waaler og Yvonne R Olsby.

Referent: Yvonne Rannestad Olsby.

Endring av regler av årets mestvinnende. Årets mestvinnende hund er den hunden som har mest poeng på 5 utstillinger, uavhengig av opprinnelsesland eller medlemskap.

Dette er ikke med i regelen, men som en fotnote.  Enkelt medlemmene står fritt til å sette opp en egen premie/vandrepremie med egne statutter til klubbvinner eller lignende hvis de ønsker det.

 1. Økonomiske tilskudd til medlemsgrupper utenfor Østlandet til aktiviteter vil vi bidra med. Kontaktperson for treff  i Nord Norge er Odd Ivan Olsen. Styret sender en representant til treff utenfor Østlandet. Vi snakket også om et treff i Skienområdet.
 2. Valget 2014. Hvem fortsetter og hva trenger vi.
 3.  Klubben bør snarest lage rasekompendium på Bolognese, med framdriftsplan og planlegge dommerkonferanse.  Vi skal oppdatere eksisterende kompendium på Coton.
 4. Vi bestiller ny hjemmeside.
 5. Rasespesialen i Drammen 1. Juni. Vi har fått bekreftet samme utstillingsplass som i fjor.    Kate har sagt ja til til å være ringsekretær på utstillingen.  Vi trenger en skriver
 6. Har forespurt NKK om hvem som har elev- /aspirant status på rasene som har en fin anledning til å gå for våre raser og vår dommer Frode Jevne
 7. Skandinaviske sklubber og Nederlandske Rinske Tuinstra er invitert til første møte i samarbeide med å sette i gang arbeidet med forskning på prolaps på Coton, 31. Mai.

Neste møte: 11. mars 2014 

Referat styremøte 4. februar 2014

Styremøte i NBMCK 4.februar 2014

Styremøte i NBMCK 4.februar kl 20.00 på Skype.

Tilstede: Liv Anne Ugland, Inger Ronander, Heidi Øiom, Anette Waaler og Yvonne Rannestad Olsby

 1. Facebooksiden vår.
 2. Utstilling i Drammen park i juni. Vi må purre på søknaden for å høre om det er ledig. Liv Anne ringer for å sjekke.
 3. Utstilling 2015. Finne dommer til vår Spesial utstilling 5.september under Eurodogshow.
 4. Ekstraordinært GF 18.februar 2014, Malteser ønsker å gå ut av klubben.
 5. RAS Coton. Hva står igjen? Diskuterer. Fordeler flere oppgaver.
 6. RAS Bolognese. Diskusjoner. Yvonne samarbeider med Liv S Johanssen for å få til et godt dokument på Historien i Norge.
 7. Tema hundevelferd. Tisper som parres for tett. Klubben sender info til oppdretter.

Neste møte: Tirsdag 11/2-14 på Skype kl 20.00

Referat styremøte 14. januar og 2. februar 2014

Referat styremøte 14.01/02.02 2014

Styremøte i NBMCK 14. januar 2013/ Tilstede: Inger Ronander, Liv Anne Ugland, Anette Waaler, Heidi Øiom, Siri Bjørnsdatter, Yvonne Rannestad Olsby

Skype møte

 1. Siri sender en email til Eliv Glette angående historikk på Bolognese. Yvonne, Siri, Liv Sesseng Johansen bidrar sammen med historikk på Bolognese til RAS.
 2. Vi har igjen tatt kontakt med NKK ang Malteser og medlemskap i klubben vår.
 3. Inger Ronander skriver om championat regler til NKK.
 4. Anette skriver om allergi. Inger skriver om eksteriør på alle 3 raser.
 5. Siri lager oversikt over antall valper kull Coton De Tulear og antall registrerte hunder pr år. Yvonne lager antall valper i kull på Bolognese .
 6. Brev til NKK med underskrevet referat fra GF 2012 er sendt 2 ganger men NKK har ennå ikke registrert det.
 7. Liv Anne har formulert brev med retningslinjer for medlemskap i klubben. Hun sender ut til nye medlemmer.
 8. Søke utstilling 2015. Si ja/nei til utstillinger 2015.
 9. Anette, endrer styret i Brønnøysunderegistret.
 10. Malteser må søke om cert gjennom NMHK.
 11. Det er enstemmig vedtatt at samme regler gjelder alle 3 raser i klubben.
 12. Hjemmesiden vår. Inger sjekker om den eventuelt kan forenkles. Hun sjekker også hvordan fjerne tracker nummer til BOLCOT.com. Se mail fra Gisle.
 13. Siri svarer på mail fra Dagny Wangensteen.
 14. Liv Anne skriver til NKK med kopi til AGRIA angående forsikringer.

Styremøte 2. Februar 2014  

Det ble enstemming vedtatt å innkalle til Ekstraordinær  GF 18. Februar NKK –kl. 18.00 i anledning Maltesers ønske om å gå ut av klubben.  Raserepresentant Trine Wisth ble tilskrevet i sakens anledning.

Neste møte 4. Februar 2014 – Skype

Referat styremøte 5. november 2013

Referat styremøte 5. november 2013

Styremøte i 5.november 2013 i NBMC klubb.

Tilstede: Inger Ronander, Heidi Øiom, Yvonne Rannestad Olsby, Liv Anne Ugland, Trine Wisth (første del av møtet)

RAS: Trine forteller om deres Ras på Malteser. Hvordan de jobber og hvor langt de er kommet. Og felles retningslinjer med de andre rasene i klubben blir luftet. Mal på gode RAS eksempler utveksles på mail mellom Trine og Heidi.

 1. Malteser
 2. Coton de Tulear
 3. Bolognese

Styremøte:

 • Godkjenning av ny logo er ok.
 • Nye medlemmer i klubben. Liv Anne formulerer et brev med retningslinjer for medlemskap i klubben.
 • Brev til NKK med underskrevet referat fra GF 2012.(Er sendt før, men NKK har ikke registrert det). Yvonne formulerer og sender til NKK.
 • Brosjyre godkjent, Inger Ronander har gjort en kjempeinnsats med å lage brosjyren raskt, pluss endre logo på web siden til klubben. Denne sendes til Trine Wisth før «Dogs 4 All» på Lillestrøm.  Brosjyren trykkes opp i så mange opplag at vi har til senere bruk også.
 • Eventuelt. Tenke over kortsiktige og langsiktige mål for rasene våre.

Neste møte: Tirsdag 17. desember RAS møte hos Inger Ronander.

Referat styremøte 17. september 2013

Referat styremøte 17.september 2013

Referat fra Styremøte for Norsk Bolognese, Malteser og Coton De Tulear klubb, 17. september på Skype.

Tilstede: Leder Liv Anne Ugland, nestleder Inger Ronander, styremedlem Yvonne Rannestad Olsby, styremedlem/økonomiansvarlig Anette Waaler, Styremedlem Heidi Bjørnstad Øiom, Varamedlem Siri Bjørnsdatter og raserepresentant for Malteser Trine Helen Wisth(Trine deltok i første del av møtet).

Sak 1. Dommerønskeliste til NKK ble diskutert. Har Malteser medlemmene noen ønsker? Det kan være fint å ønske seg spesialdommere. Listen med dommerønsker må være klubben i hende innen utgangen av september, begynnelsen av oktober. Klubben må sende dette videre til  NKK innen 06.10.13.

Sak 2. Seminar-medlemsmøte om RAS- arrangeres i lokaler til NKK torsdag 10. oktober kl. 19.00

Påmelding innen mandag 7. oktober. Vi sender ut informasjon på mail.

Sak 3. Dommer til Spesialen vår – Vi har forespurt dommer Frode Jevne som har takket ja. Vi ønsker oss Kate som ringsekretær og Rita Ørbeck som skriver. Trine hører med de.

Sak 4. Web siden vår. Vi ønsker å gjøre noe med vår webside da den er ganske krevende å jobbe med.

Sak 5. Helseundersøkelse til medlemmene. Vi vil starte en anonym helseundersøkelse på nett gjennom Norges veterinær høyskole og NKK.

Sak 6. Styret konstituerer seg.

Sak 7. Vi ønsker å gjøre om medlemsbladet til et nyhetsbrev. Slik kan vi får ut nyheter litt oftere. Oppfordre medlemmene til å sende inn nyheter og stoff.

Sak 8. Handlerkurs. Vi ser på mulighetene til å arrangere handlerkurs for våre medlemmer.

Sak 9. Pelsstellkurs. Det er flere nye medlemmer i klubben vår, og alltid tips for oss å plukke opp selv om vi har holdt på med pels ei stund. Vi jobber med å få til et pelsstellkurs. Hyggelig å møtes slik er det også.

Sak 10. Klubbdag hos Heidi. Vi sender ut invitasjon og legger ut på vår hjemmeside. Vi kan legge ut link på FB siden vår til invitasjonen på hjemmesiden.

Neste styremøte: 15. oktober klokken 19.00

Referat styremøte 18. juni 2013

Styremøte i NBMCK 18. juni 2013

Styremøte i NBMCK 18. juni 2013, på FB.

Tilstede: Liv Anne Ugland, Anette Waaler, Siri Bjørnsdatter og Yvonne R Olsby.

Referent: Yvonne Olsby

Sak 1. Malteser inn på web siden vår. Kan vi sette bort jobben til en nøytral person å betale litt for det? Siden er lite brukervennlig, umoderne og uoversiktlig. Medlemmene finner ikke referatene en gang.

Siri er inne på mailen for klubben hver morgen og sjekker mail. Alle henvendelser blir svart på raskt.

Vi sender en forespørsel til Elsa om hun kan ordne med å få malteser inn i logoen vår, og i header på siden.

Inger Ronander sier ja til å være webmaster og kontakt i sommer. Medlemmene kan sende utstillingsresultater inn til nbmck@outlook.com

Vi sender ut mail angående informasjon om malteser som skal inn på siden. Avlsveiledning bør på plass men kan fastsettes av styret i hht våre regler.

Sak 2. Nytt domene. Endre navn- kan ikke hete bolcot.com mer.

Sak 3. Liv Anne endrer mail adressen til påmeldingen til medlemskvelden 4. september 2013.

Sak 4. Siri, nestleder sender formann Mr Rafael De Santiago i kennelklubben i Puerto Rico et bilde og en hyggelig tekst angående Luis Ortiz sin dømming på Spesialen.

Sak 5. Yvonne kontakter Birgit Drabløs angående regnskap.

Referat styremøte 22.Mai 2013

Referat fra styremøte 22. Mai 2013

Styremøte onsdag 22. mai 2013, på FB.

Tilstede: Liv Anne Ugland, Anette Waler, Siri Bjørnsdatter og Yvonne R Olsby.

Referent: Yvonne R Olsby

 1. Valg. Siri sender en mail til Marianne for å få listen over kandidater til valg på GF. Frist på tilbakemelding er kl 18, og Anette sender ut mail til medlemmene. Forhåndstemmer skal være inne til 29. mai.
 2. Utstilling. Mail til Louis om hvem som henter han på Gardermoen, hva som skjer på fredagskvelden, når bedømmelsen starter, raserekkefølge og hotell i Oslo.
 3. Liv Anne henter utstyr hos Magne, sjekker etter ringbånd også. Møtes i Drammen kl 18 for å gjøre klart til Spesialen. Premier ok, mattilsynet og politiet er informert. Katalogene er til salgs for kroner 20,- Yvonne lager skilt til Spesialen der det skal svinges av.
 4. Middag på Hannas kjøkken kl 20.30 fredag kveld med dommer.

Neste møte er onsdag 29. mai klokken 19.

Referat styremøte 14.Mai 2013

Referat fra styremøte 14. Mai 2013

Styremøte 14.mai 2013 på Facebook.

Tilstede: Liv Anne Ugland, Anette Waaler, Yvonne Rannestad Olsby og Siri Bjørnsdatter Horn

Sak 1: Webmaster

–       Et enstemmig styre bestemmer Ad hoc at vi avslutter samarbeidet med webmaster Gisle Enåsen. Styret tar over www.bolcot.com

En email blir sendt for å informere Gisle Enåsen om saken.

Referat styremøte 6. mai 2013

Referat fra Styremøte 6. mai 2013

Referat fra Styremøte 6. mai 2013, i NKK`s lokaler.
TilstedeLiv Anne Ugland, Siri Bjørnsdatter, Anette Waaler og Yvonne Rannestad Olsby.
ReferentYvonne R Olsby.

 • Sak 1: Det blir satt av 30 000,- av klubbens penger til rasene Bolognese og Coton de Tulear til helseundersøkelser, forskning og lignenede. Dersom midlene ikke er brukt i løpet av 5 år, faller dem tilbake til klubben.
 • Sak 2: Utstilling i Drammen 1. juni. Gjennomgang av lister for å sjekke at alt er i rute. Vi sjekker inn på hotellet før kl: 18.00. Middagen blir klokken 20.30. Anette ordner Hotel i Oslo til Louis dagene etter.
 • Sak 3: Liv Anne gikk igjennom ny Lovmal og vi ble enige om tekst og ordlyd.
 • Sak 4: Årsberetningen 2012/2013 skal ut på fredag 10. mai. Dette er fokus denne uken for å få klart regnskap, innkalling til GF osv.
 • Sak 5: Bjørg Foss har sagt ja til å holde en forelesning for våre medlemmer onsdag 4. september 2013 i NKK`s lokaler. Lokalene er bestilt og vi setter tidspunkt etter hvert. Hun trenger en drøy time på det hun vil si. Tema blir viktigheten av å skaffe seg kunnskap og erfaring før man kaster seg ut i oppdrettervirksomheten. Hvordan vurdere de beste avlsdyrene osv. og tenke seg om for å tjene rasen sin best mulig.

Referat styremøte 24.April 2013

Referat fra styremøte 24.April 2013

Tilstede: Liv Anne Ugland, Anette Waaler, Siri Bjørnsdatter og Yvonne Rannestad Olsby

 • Sak 1. Godkjenne ny dommer for rasene, Bente Bjerkaas. Ok fra oss.
 • Sak 2. Godkjenne og kvalitetssikre referat fra 10. april. Yvonne sender referater til Gisle og spør om han kan legge dem ut.
 • Sak 3. Bjørg Foss. Yvonne sjekker datoer for leie av lokaler hos NKK for et lite foredrag en ettermiddag med Bjørg Foss. Gir styret tilbakemelding i morgen 25, april slik at vi kan sende ut invitasjon til medlemmene våre. ( 6/5)
 • Sak 4. Lovmal. Liv Anne har begynt på Obligatorisk lovmal for klubben. Vi fortsetter på neste fysiske møte.
 • Sak 5. Opprettet komite for å utarbeide retningslinjer for valgkomiteen.
 • Sak 6. Norsk Engelsk Mastiff klubb inviterer til uoffisielt valpeshow 3. august på Skarnes for alle raser i gruppe 2 og ønsker i den forbindelse å ha med vår rase. Styret ga sitt samtykke.
 • Sak 7. Status utstillingen i Drammen 1. juni. Programmet må skrives, klasser, dommer, barn og hund, mann og hund, kåring og påmelding der osv…

Liv Anne sender mail til Louis angående kåring og henting på Gardermoen.
Siri skriver mail til Trine Lande Hamre og gir sitt telefonnummer.
Premier, Liv Anne gir bort seng eller hundehus. Anette sender mail til Marianne og Magne ang teppene til utstilling og eventuell sponsing.

Gaver til ringpersonal, avtroppende styremedlemmer og leder må ordnes.

Far og hund konjakk.

Barn og hund fin rosett og litt smågodt.

Kjøpe inn frukt, nøtter, smågodt, vann/brus og saviett til ringpersonal og dommer.

Telt: Dommerteltet settes opp i tilfelle regn.

Rosetter, RC er i orden.

 • Sak 8. Liv Anne lager oppgaveoversikts/sjekkliste til utstillingen GF mm.

Neste møte er hos NKK, 6/5-13 dersom vi får lokaler

Referat styremøte 17.April 2013

Referat fra styremøte 17. April 2013

Tilstede: Liv Anne Ugland, Anette Waler, Siri Bjørnsdatter og Yvonne Rannestad Olsby.

Referent: Yvonne Rannestad Olsby

 • Sak 1. Ny lovmal fra NKK som skulle implementeres innen 31.12.2012.
 • Denne saken tar vi på neste styremøte hvor vi treffes og kan jobbe sammen om dette.
 • Sak 2. Ny Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. RAS fra NKK ang avl.
  Vi lager våre egne for våre raser, Coton de Tulear, Bolognese og Malteser. Liv Anne sjekker fristen vi har? Denne er akkurat vedtatt av Hovedstyret 20.02.2013. Vi trenger da flere representanter for alle rasene. Ta opp på neste møte hvem vi skal spørre.
 • Sak 3. Utstillingkomite. Da det er Liv Anne Ugland, Anette Waler, Siri Bjørnsdatter og Yvonne R Olsby igjen i styret, blir dem utstillingskomite med Anette Waler som leder. Hun vil også være utstillingleder og ønske velkommen til utstillingen i Drammen 1. juni 2013. Vi rigger opp til utstilling tidlig lørdag morgen. Det blir middag med dommer Louis Ortiz på fredag for styret. Han lander 18.05 på fredag.
 • Sak 4. Oppgavearket som Liv Anne har laget i Excel taes i bruk igjen.
 • Sak 5. Magne takket for tilliten, men nei til videre arbeide i styret for klubben.
 • Sak 6. Vi sender inn spørsmål til Siri som vi lurer på, slik at hun kan sende en mail til Elsa Løkken angående skriver, ringsekretær.
 • Sak 7. Bolcot bladet. Yvonne endrer tekst og skriver inn informasjon fra styret om at leder har trukket seg 11. april og at vi takker for jobben hun har gjort for klubben i nesten 2 år. Da bladet er klart sendes det til Anette slik at hun kan legge det i pdf fil. Liv Anne sender logo til forsiden til Yvonne. Hun ser også om hun kan finne kart til Drammens utstillingen. Bladet bør ut i morgen 18.april.
 • Sak 8. Yvonne sender alle referater til Siri, hun dobbeltsjekker og sender til Liv Anne som limer dem inn i boka Ivar Myrrusten har laget. Denne tar vi med på Generalforsamlingen/årsmøte.
 • Sak 9. Heidi Øiom og Kristin Killingmo kan settes opp som forslag på vara til styret.
 • Sak 10. Referater fra styremøter legges ut på Bolcot siden. Siri sender referater til Gisle med spørsmål om han kan legge dem ut et eget sted slik at medlemmene kan følge med.
 • Sak 11. Siri ønsker malteserne velkommen til klubben.
 • Sak 12. Bord/stoler til dommer/skriver/premier til utstilling i Drammen. Magne Åkvåg oppbevarer dette for oss, Anette spør om han kan ta det med?

Referat styremøte 10.April 2013

 • Referat fra Styremøte 10.April 2013

  Tilstede: Liv Anne Ugland, Anette Waaler, Elsa Løkken, Siri Bjørnsdatter og Yvonne Rannestad Olsby.

  1. Dogs 4 All. En fin anledning til å vise fram rasene våre. Vi legger ut en forespørsel i neste blad om noen kunne tenke seg å stå der. Avventer og tar avgjørelsen senere.
   Diskusjon om vi skal endre passord på BOLCOT. Ble enige om å beholde det vi har. Anette sender ut bladet på mail når det er ferdig.
  2. Referater legges på eget sted på BOLCOT siden for styret, slik at vi har historikk og kan gå tilbake.
  3. Valgkomiteen: Kristin Killingmo kan. Vi må lage forslag til valgkomiteen. Siri ble foreslått som ny leder og skal tenke på det over helgen. Vi skal ha 3 i valgkomite og 2 vara i valg.
  4. Malteser. Elsa informerer om malteser. Trine Wiasth har erfaring fra styre i NMHK. Siri setter spørsmålstegn ved det økonomiske siden vi er en klubb med god økonomi, Hva har malteserne? Elsa mener det er ca 8 aktive utstillere i norge og at vi kan få ca 30 nye medlemmer. De driver med loddsalg for å skaffe tilskudd for å gå inn i BOLCOT. GF: Styret opplever ikke at GF er gjort i tråd med retningslinjene og ønsker at maltesersøknaden skal vurderes på nytt på ekstraordinært GF. Det er ingen i styret som har sett søknaden bortsett fra Elsa. Det ble ikke informert om at på GF sommer 2012 skulle taes en avstemming på om Malteser skulle inn i klubben.
  5. Bjørg Foss. Yvonne hører med Bjørg Foss om hun kan komme å holde et foredrag for oss en ettermiddag i september.
  6. Utstillingskomite

Referat styremøte 13.Mars 2013

 • Referat fra styremøte 13. mars 2013

  Tilstede: Elsa, Siri, Liv Anne og Anette

  Referent: Siri Bjørnsdatter

  • Sak 1: Dommer på Spesialen 2014….Vi forsøker å booke Francesco Conchetti, Italia
  • Sak 2: Resultater fra utstilling ligger på facebook og ikke på hjemmesiden, vi må oppfordre medlemmer å sende inn bilder og tekst til webmaster.
  • Sak 3: Forslag fra medlem om å legge ut referat fra styremøter på hjemmesiden. Ble nedstemt av styret, vi informerer når det er noe viktig og vi har info å komme med.
  • Sak 4: Oppdretterlisten, skal vi gjøre det gratis for medlemmer å stå på oppdretterlisten? Det koster i dag 100,- i året. Enstemmig styre stemmer for å fjerne denne avgiften.
  • Sak 5: Møte i Drammen for å sjekke ut forholdene til årets utstilling. Hvem drar? Elsa og Liv Anne drar for å sjekke onsdag 3.april.
  • Sak 6: Eventuelt….Anette har bestillt rosetter. Økonomien er god.

Referat styremøte 30.Januar 2013

 • Referat fra styremøte 30. januar 2013.

  Tilstede: Anette Waaler, Sir Bjørnsdatter Horn, Elsa Løkken, Liv Anne Ugland og Yvonne Rannestad Olsby.

  Referent: Yvonne Rannestad Olsby

  • Bjørg Foss har sagt ja til forelesning for oss og våre medlemmer. Yvonne har sendt forespørsel om 13. april kan være en grei dato. Hører med Nkk om leie av lokaler når hun mottar svar fra Bjørg Foss.
  • Kurset/forelesningen av Bjørg Foss er et gratis tilbud til våre medlemmer. Påmelding til Yvonne på: yrannestad@gmail.com
  • Liv Anne jobber videre med enkel tilbakemelding på brevet styret mottok om «Forslag om endring av struktur for utstillinger i Norge». Yvonne bidrar gjerne med samtale på telefon.
  • Bolcot utstilling til sommeren. Drammen park er ok. Parken sender kontrakt ifølge Liv Anne.
  • Skriver og ringsekretær må fortsatt ordnes. Yvonne hører om Frode Jevne har forslag. Elsa hører med Trine Lande Hamre om hun har noen navn til oss.
  • Trenger vi politi tillatelse til utstillingen? Vi satte ikke opp noen til å sjekke. Ta opp på neste møte igjen!
  • Sette opp fysisk møte på neste styremøte, slik at vi kan sette opp lister og fordele oppgaver til bolcot utstillingen.
  • Neste års utstilling er søkt motsatt dag av Drammen. Denne må vi finne en dommer til. Siri er satt på saken for å finne en evnt Italiensk dommer som er god på bolognese og helst malteser også.

Referat styremøte 4.September 2012

 • Referat fra styremøte 4.September 2012.

  Pålogget: Anette, Liv Anne, Siri, Elsa og Yvonne.

  • Sak 1: Referat fra forrige møte godkjent.
  • Sak 2: Liv Anne skriver og oppfordrer de med coton til å sende inn info om tilfeller med Disc Hernia.
  • Sak 3: Yvonne hører med NKK om leie av lokaler til forelesning om avl og oppdrett. Hører med Bjørg Foss om hun er interessert i å holde et slikt foredrag og eventuelle datoer.
  • Sak 4: Inger Ronander står på oppdretterlista allerede.
  • Sak 5: Avlsmateriale. Liv Anne hører med Inger Ronander på vegne av klubben, om hun kunne tenke seg å lage en oversikt over hva slags genpool vi har i Norge, mot betaling.
  • Sak 6: Klubben ønsker ikke å sende ut en beskjed til dommerforeningen at vi ønsker at alle bolognese skal måles på utstilling. Siri formulerer et svar til Liv Sesseng Johansen.
  • Sak 7: Bolcot treff på Jeløya 6. oktober. Siri skriver invitasjon og legger ut på Bolcot siden og FB. Anette sender ut invitasjon til medlemmer.
  • Sak 8: Vi takker Magne for innsatsen for klubben.
  • Sak 9: Vi er enige med Liv Anne om at vi tar i bruk oppgavelista, for oppfølging av saker, ansvar og tidsfrister.
  • Sak 10: Gisle står for det tekniske på Bolcot siden. Yvonne skal legge ut utstillingsresultater når hun har fått innlogging og litt opplæring. Siri hjelper til med å legge ut informasjon og invitasjoner.
  • Sak 11: Oppfordre til å sende inn stoff til medlemsblad! Lage bladet etter treff på Jeløya, slik at vi har ferske bilder og litt inspirasjon etter treff!

Referat styremøte 4.Juni 2012

 • Referat styremøte BOLCOT 4.juni 2012

  Tilstede: Magne, Anette, Elsa, Liv Anne, Siri, Yvonne

  Konstituere styret

  Siri tar sekeretærjobben i tillegg til nestledervervet.
  Ellers fortsetter vi som før

  Evaluering av utstilling

  – Berner (havanese) som premie utdeler og til å ønske velkommen ble feil
  – telt (Ann Kristin sitt) veldig bra og sosialt
  – telefonliste til alle i styret må ordnes nå
  – brev fra Ann Kristin lest, hennes erfaringer fra helgen (se vedlegg 1)
  – brev fra Trine Berner (se vedlegg 2)
  – gjennomgang fra Magne, leder var helt fraværende, gjorde det hele til et rotete opplegg, leder må være tilgjengelig, mener GF var en flau opplevelse. Holde styreting internt i styret….mener leder har en negativ tone som må endres.
  – Anette: har vært både frustrert og lei seg siden denne helgen, og har måttet skrive alt ned.. Leder fraværende, likegyldig og uengasjert, samt kom med ufine kommentarer om andres hunder på utstillingen. Ber om at leder tar ansvar ovenfor Havanese klubben med en unnskyldning for vår ufraværenhet. (se vedlegg 3)
  – Yvonne: føler seg på utsiden, hva skjer?? Null informasjon fra leder, mener dommer redder dagen for oss, GF skal være rett etter spesialen for å få med de som reiser hjem.
  – Liv Anne: dårlig info om hytter/bespisning til dommer/ring/telt. Katalog ikke ferdig, ingen hadde hørt om noe loddsalg.

  Facebook

  Uenighet om denne skal være åpen eller underlagt styret. Følgende ble bestemt:
  – FB siden skal fremdeles være lukket, med alle sittende styremedlemmer som administratorer. Siri endrer beskrivelse med en god formulering som gir oss mulighet til å “nekte” eventuelle uønskede personer.
  – åpner for klubbens kommersielle butikker (pr i dag Liv S. J., Liv Anne og Marianne) å komme med nyheter osv. Ønsker ikke rene annonser men produkter satt i en sammenheng.
  BolCot siden: Webmaster må skjerpe seg – Elsa snakker med han ang. Ting tar lang tid fra det sendes til det blir lagt ut…må ofte purres opp. Yvonne blir ny ”webmaster” på å legge ut info fra utstillinger på begge raser.

  Rekruttering av medlemmer

  Mange gode forslag i en svært engasjert brainstorming. Viser at klubben uten tvil har livets rett. Treff med en uoffisiell utstilling der alle kan vise og få bedømt sin hund (av dommer), men som “ikke betyr noe”. Dato er satt til 08.09.2012. Elsa sjekker med dommer Steinar Balken….mulig handlerkurs også. Liv Anne sjekker mulighet for pelskurs i Skien, snakker med Pia R.
  Grilling. Elsa kontakter Kristin Killingmo for lån av sted.

  Utstilling 2013

  Samarbeide med SKK og DKK, sende ut brev der vi informerer om vår utstilling motsatt dag av NKK Drammen. Liv Anne sjekker ang.mulighet for å få dommer Luis fra USA. I tillegg holder hun tråden på utstillingsområde for hun skulle komme tilbake til dette i juni for nærmere info. Invitere Malteser.

  Holdninger

  Snakke pent om hverandre og ikke sleng med leppa rundt ringen. ”noen liker mora, andre dattera” sånn er det og det får vi akseptere!

  Utgiftsdekning

  Styret finner det enstemmig helt rimelig at utgifter såsom kjøregodtgjørelse og liknende dekkes etter regning der man gjør en innsats for klubben. Ordningen innføres umiddelbart, gjelder fom spesialen 2012

Klubben for Bolognese & Coton de Tulèar
Spørsmål og henvendelser rettes til bolcot@outlook.com
Klubben har egen Facebook side hvor vi også legger ut nyheter og informasjon.
https://www.facebook.com/groups/103344583049468/