Referat fra Store Ruud Gård på Fagerstrand, 19. Juli 2008

Tilstede:Inger Ronander, Eirin Thoresen, Liv Anne Ugland, Viktoria Fladager, Kai Fladager, Arild Ness, Marianne Hagelia, Ann Kristin Grefsheim, Kine Hansen, Susanne Lindberg, Ivar Myrrusten, Grethe Myrrusten, Gerd-Anne Jensen, Liv Sesseng Johansen, Elsa Løkken.

Dagsorden

Sak 1:

Valg av dirigent – Inger Ronander
Valg av referent – Susanne Lindberg
Valg av to til undertegne protokollen: Ivar Myrrusten / Liv Sesseng Johansen.

Sak 2:
Godkjenning av innkalling – godkjent uten debatt.

Sak 3:
Årsberetning: – gjennomlest og godkjent uten anmerkning.

Sak 4:
Regnskap – godkjent uten anmerkning.

Sak 5 – Innkomne forslag:

5a – bevilgning av tilskudd på kr. 750,- til webmaster – enstemmig vedtatt.

5b – lovendring ang. tidspunkt for GF (endring TIL 31.07) – enstemmig vedtatt.

5c – fra avlsveveiledningen ang. retningslinjer for bruk av valpeformidlingen – debatt.

Det ble enstemmig vedtatt å øke kravet for eksteriør premiering til en 1. premie, istedenfor forslagets tekst under pkt. 7.

Debatten i forbindelse med denne saken dreide seg hovedsakelig om krav til premiering på avkom i hht retningslinjene. Det ble vedtatt å la disse bli stående, men ta en revurdering av dette til neste år.

Inger Ronander og Susanne Lindberg påtok seg å sjekke i på DogWeb om dette kravet ville hatt noen form for konsekvenser på allerede fødte valpekull i Norge.

Sak 6 – valg
Samtlige foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt inn i styret:

Styremedlemmer: Elsa Løkken og Magne Åkvåg
Varamedlem: Susanne Linderg
Utst.komité: Susanne Lindberg og Wivi Anne Olsen
Valgkomité: Gerd-Anne Jenssen, Siri Fjørtoft og Ann Kristin Grefsheim

(referent: Susanne Lindberg)